คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 0819273344, 056357203
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ นาคตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทนิกร ไชยประพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 056-357223
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เพ็ชรจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก สุขเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียว นิ่มมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว นิ่มมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899591590
ชื่อ-นามสกุล : สิบตำรวจโทจง นาคตะกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0848158718
ชื่อ-นามสกุล : นายยสดา นิ่มมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 089-7034154
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ วัฒภาเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิพันธประชามานิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0869271985
ชื่อ-นามสกุล : นายหมอก กล้าดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ