กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1