กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมลิวัลย์ ขาวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑาภรณ์ หมั่นตะคุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายกฤตพัส ขาวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธนทร ผลผิว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2