กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศานติ โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชัยพร วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1