กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพร วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศานติ โพธิ์อ่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1