ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักการภารโณรง (อ่าน 123) 08 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 136) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 131) 20 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 229) 20 ก.พ. 66
เผยแพร่บบความวิชาการ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค (อ่าน 466) 10 ส.ค. 65
เผยแพร่ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (อ่าน 436) 10 ส.ค. 65
ประกาศผลการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 829) 29 มี.ค. 65
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3768) 22 ก.พ. 65
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3751) 22 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3778) 22 ก.พ. 65
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4024) 12 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 (อ่าน 3997) 12 มี.ค. 64
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6339) 10 มิ.ย. 63
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 6333) 10 มิ.ย. 63
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 7362) 09 มิ.ย. 63
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ปีกา (อ่าน 7251) 01 มิ.ย. 63
ประกาศราชกิจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. (อ่าน 7232) 28 พ.ค. 63
ประกาศคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร์โรค (เพิ่มเติม) (อ่าน 7212) 28 พ.ค. 63
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 วันประกาศผลสอบ และวันรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1แล (อ่าน 7379) 09 พ.ค. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง รับสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7340) 29 เม.ย. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่ง (อ่าน 7167) 18 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 (อ่าน 7085) 05 ก.พ. 63
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน (อ่าน 7135) 05 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล (อ่าน 7634) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7606) 26 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7653) 15 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรด สมศ. (อ่าน 8105) 26 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดแบบการเขียนโครงการโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 8348) 02 ธ.ค. 59
ดาวน์โหลดรายงานกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 23372) 19 ก.ย. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 8188) 08 มิ.ย. 58
แจ้งคุณครูเรื่องดาวน์โหลดไฟล์รายชื่่อนักเรียน ปี 2558 (อ่าน 8192) 24 พ.ค. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดสมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน (อ่าน 12667) 04 พ.ย. 57
ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 9921) 13 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบจัดทำป้ายโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 8661) 21 พ.ย. 56
สทศ. กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 8173) 07 ส.ค. 56
โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้รับโลห์และเงินรางวัลจาก ม.บ.ม.ท. (อ่าน 8233) 13 มี.ค. 56
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 8764) 17 ก.ย. 55
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 8044) 17 ก.ย. 55
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 8387) 17 ก.ย. 55