กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประไพ วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895656152

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0857195989
อีเมล์ : jamburee.nim@gmail.com

นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0810418497
อีเมล์ : chai_kampamat@hotmail.com

นายชนพณ สุขแจ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพฤกษ์ เพชรเอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ สิงห์สังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1