กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพฤกษ์ เพชรเอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางประไพ วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชนพณ สุขแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราภรณ์ สิงห์สังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2