ประวัติโรงเรียน

เดิมโรงเรียนตะคร้อพิทยา ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยเรียนของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2531 โดยว่าที่ร้อยตรีไพศาล ปทุมชาติ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนไพศาลีพิทยา, นายอนันต์   หาญณรงค์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา และคณะครู - อาจารย์ นักการ ภารโรง โรงเรียนไพศาลีพิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมสามัญศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับตำบลตะคร้ออยู่ห่างจากตัวอำเภอไพศาลี ประมาณ 20 กิโลเมตรและการคมนาคมไม่สะดวก  

โดยความร่วมมือของคณะครู -อาจารย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตตำบลตะคร้อ การสนับสนุนของผู้ปกครอง ประชาชนชาวตำบลตะคร้อ ที่ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  โรงเรียนไพศาลีพิทยาจึงขออนุญาตจัดตั้งหน่วยเรียนตะคร้อขึ้น ในปีการศึกษา 2531 ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ จำนวน 2 ห้องเรียน

                ในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนขออนุญาตจ้างครูสอนหน่วยเรียนตะคร้อ จำนวน 1 ท่าน คือ    นายชัยพร   วัฒนภาเกษม และ ครู-อาจารย์จากโรงเรียนไพศาลีพิทยา มาช่วยสอนอีกวันละ 1-2 ท่าน และจัดให้นักเรียนของหน่วยการเรียนเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา โดยรถยนต์จ้างเหมาสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบเนื้อหาตามหลักสูตร

                ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งหน่วยเรียนตะคร้อเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนไพศาลีพิทยา เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 165 คน จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง และปลูกอาคารหลังคามุงจากอีก 1 หลัง ในการนี้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม บริจาคโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนที่ชำรุด ต้องนำมาซ่อมแซมใหม่จำนวน 100 ชุด  โรงเรียนไพศาลีพิทยาขออนุญาตใช้เงินบำรุงการศึกษาจ้างครูสอน 4 ท่าน และจัดครู-อาจารย์จากโรงเรียนไพศาลีพิทยาเวียนมาสอนอีกวันละ 2 ท่าน

                เดือนตุลาคม 2532 มณฑลทหารบกที่ 4 มีหนังสือแจ้งอนุญาตการใช้ที่ดินของกระทรวงกลาโหม มายังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียน และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล คือ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.. 2533 โดยแต่งตั้งนายประกฤต  เอี่ยมสกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนตะคร้อพิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง ในขณะนั้นมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 103 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 95 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.. 2533  มีครู-อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนตะคร้อพิทยาชุดแรก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.             นายเกษม                      วรรณะ

2.             นายสุรินทร์                  บรรเริงเสนาะ

3.             นางสาวบุปผา              ปานปูน

4.             นายวิชาญ                     กิ่งก้าน

5.             นายมงคล                      เลี้ยงเครือ

                วันที่ 30 กรกฎาคม พ.. 2533 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายฌวัฒน์   จันทร์ลอย   ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

                ปี พ.. 2534   โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (คอมต.สศ.) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อให้มากขึ้น โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้นักเรียนยืมตำราเรียนและส่งเสริมให้นักเรียน          มีรายได้ระหว่างเรียน

                ปี พ.. 2535   โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค อย่างละ         1 หลัง

                ปี พ.. 2536   โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108/30 จำนวน 1 หลัง

                ปี พ.. 2537   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2539

                ปี พ.. 2539   โรงเรียนเข้าร่วมการปฏิรูปการศึกษา

ปี พ.. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 645,700 บาท ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,004,300 บาท และ งบประมาณปรับปรุงโรงเรียน โดยการจัดทำถนน คสล. เป็นเงิน 400,000 บาท

โรงเรียนตะคร้อพิทยา มีพื้นที่ 136 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา อยู่ติดเขตชายแดน 3 จังหวัด คือจังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ตั้งอำเภอไพศาลีประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 90 กิโลเมตร มีอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง, อาคารเรียนถาวร 3 หลัง, โรงฝึกงาน 1 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง, บ้านพักครู 5 หลัง, บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง, ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง, หอถังประปา 1 หน่วย, ถังเก็บน้ำฝน 4 ชุด, สนามบาสเกตบอล 2 สนาม, สระน้ำ 1 สระ มีน้ำประปาส่วนภูมิภาค และลานเอนกประสงค์ 1 ลาน 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.. 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายฌวัฒน์   จันทร์ลอย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะคร้อพิทยา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้นายพิชยนันท์   สารพานิช   อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา   จังหวัดปทุมธานี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.. 2543 นายพิชยนันท์   สารพานิช เดินทางมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะคร้อพิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.. 2545 กรมสามัญศึกษากำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตะคร้อพิทยาเป็นผู้อำนวยการ และแต่งตั้งให้ นายพิชยนันท์   สารพานิช   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 7 มกราคม พ.. 2546 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายพิชยนันท์   สารพานิช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา และแต่งตั้งให้นายมนูญ   เชื้อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 15 มกราคม พ.. 2546 นายมนูญ   เชื้อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.. 2546   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้   นายมนูญ   เชื้อชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   จังหวัดระยอง   และแต่งตั้งให้ นายอนันต์   หาญณรงค์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม   จังหวัดสุโขทัย   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.. 2546   นายอนันต์   หาญณรงค์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                   โรงเรียนตะคร้อพิทยา และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยาเป็นลำดับต่อมา

                วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้     นายอนันต์   หาญณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้ นายสมจิตร   นุชสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552   นายสมจิตร   นุชสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา   อำเภอไพศาลี   เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา จนถึงปัจจุบัน