คณะผู้บริหาร

นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ วัฒนภาเกษม
รักษาราชการแทนตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมลิวัลย์ ขาวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคล

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอนุรักษ์ สักลอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายพงศธร แรงเขตวิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ