ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฌวัฒน์ จันทร์ลอย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ก.ค. 33 - 4 ก.ค. 43 รวม 10 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชยนันท์ สารพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ค. 43 - 7 ม.ค. 46 รวม 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ เชื้อชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ม.ค. 46 - 17 พ.ย. 46 รวม 11 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 46 - 10 ก.พ. 52 รวม 7 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9075848
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร นุชสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.พ. 52 - 27 ธ.ค. 55
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวร ยมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0813794587
อีเมล์ : s_yomrat@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2557 - 4 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน