กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปรีชา สังข์อ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0878386996

นายสกนธ์ จุลโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธีริศรา แสงเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0880581452