กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสกนธ์ จุลโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปรีชา สังข์อ่ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2