กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิรินนา ชมชื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 099-2686155

นางกฤษณา ภูเยี่ยมใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2