กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกฤษณา ภูเยี่ยมใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1