กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมภาคย์ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0882773038
อีเมล์ : iluvbankok@gmail.com

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0838773779
อีเมล์ : thappathat@hotmail.com

นางสาวกุลกาญจน์ พุ่มทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1