กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สักลอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0855267042
อีเมล์ : kitty_dall@live.com

นางสาวกมลลักษณ์ อรุญมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2