วารสารประชาสัมธ์
ฉบับที่ 9/2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน "นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต" ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ฉบับที่ 8/2564 รับการนิเทศติดตามผลการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ on-site
ฉบับที่ 7/2564 เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสติดเชื้อcovid19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ฉบับที่ 6/2564 รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย
ฉบับที่ 5/2564 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 4/2564 รับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาปรับสถานศึกษาให้คืนสภาพเดิมหลังจากมีการส่งคืนอาคารศูนย์พักคอยในสถานการณ์โควิด-19
ฉบับที่ 3/2564 เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ฉบับที่ 2/2564 กิจกรรมอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประชาสามัคคี
ฉบับที่ 1/2564 การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสติดเชื้อโควิด 19