ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 51788
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48304
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48152
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 48127
แบบประเมิน SDQ 48165
ตารางแปลผลคะแนน SDQ 48153
แบบฟอร์มโครงการ
รายละเอียดแผนงาน กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 48255
รายชื่อโครงการและกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48295
รวมโครงการใหญ่ ปี 2563 สำหรับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 307.2 KB 48230
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 49648
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมย่อย 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.93 KB 48512
ค่าเป้าหมายโครงการปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 48173
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมแบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 61.75 KB 48264
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.72 KB 48278
กิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 49837
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.77 KB 48507
อื่นๆ
แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 48383
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 48155
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 252.25 KB 49804
แบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรอ สมศ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.2 KB 48446
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2558 48075
สมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 135.74 KB 48333
แบบเช็คเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48227
แบบเช็คคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228 KB 48411
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.8 KB 48130
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.66 KB 48154
ปกและส่วนหน้าของ ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 39.83 KB 48277
คู่มือรายงานโครงการหรือกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48077
แผนพัฒนาตนเองของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 37.87 KB 48371