ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมมาตร คงสมนึก
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0893476202